Správa ŽNO v Šarišských Lúkach a rabinát spravoval aj pomerne menšiu židovskú komunitu v Solivare, aj keď v Solivare existovala samostatná židovská obec, ktorá mala okolo roku 1830 asi 150 členov. Automaticky takáto obec vlastnila synagógu, mikve a cintorín. Objekt synagógy sa predpokladá aj z praktického dôvodu, nakoľko bola vzdialenosť od ŽNO v Šarišských Lúkach a Solivarom pomerne väčšia. Synagóga bola pravdepodobne menšia v štýle modlitebne.

Typológia synagógy: synagóga typu vidieckeho domu.


ŽNO Solivar

V etnickej a národnostnej rôznorodosti občanov Solivaru niet pochýb, že aj tu žila početná komunita nemecky hovoriacich židov. Aj keď v Solivar nebol sídlom rabinátu v tejto mestskej časti Prešova však existovala samostatná Židovská náboženská obec Solivar.


GWŻ Solivar

Bez wątpienia Solivar należał do miejscowości o różnorodnej pod względem etnicznym i narodowościowym strukturze ludności a w tym kontekście żyła i mieszkała tutaj liczna niemiecko-mówiąca społeczność żydowska. Aczkolwiek Solivar nie był siedzibą rabinatu, to ta samodzielna miejska dzielnica miasta Prešova, była dzielnicą, w której istniała samodzielna żydowska gmina wyznaniowa Solivar. 

Synagóga Solivar