Z dovôvodu zvyšeneho počtu židov cca 270 predpokladame že okolo roku 1848 má židovská obec prvú centrálnu synagógu, ktorej umiestnenú v niektorom dome. V polovici 19. storočia sa časť židov sa presídlila do väčších miest Prešov – Bardejov a tí, čo zostali v Židovskej náboženskej obci v Raslaviciach si postavili sa v roku 1867 nová murovaná synagógu vo štvorcovom alebo obdĺžnikovom tvare a strechou v tvare rovnoramenného trojuholníka. Neskôr na mieste starej synagógy bola v roku 1930 postavená nová synagóga, ktorá stojí až po dnes. Synagóga, ma pomerne viditeľné rysy aj v súčasnosti, aj keď objekt prešiel stavebnou úpravou. Jej rozmery sú 16m x 9,5m. Synagóga v Raslaviciach je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok.

Typológia 1 synagógy: synagóga kombinovaného typu sedliackeho a meštianskeho domu.

Typológia 2 synagógy: synagóga typu Šalamúnov chrám

Hlavní rabíni: Eliaš Katz a po ňom Jcchak Esler


ŽNO Raslavice

Nakoľko sa obec nachádza na obchodnej ceste medzi Prešovom a Bardejovom, predpokladá sa, že židia v Raslaviciach majú pomerne bohatú históriu. Avšak prvé písomné zmienky o židoch pochádzajú z prvej polovice 18. storočia. V 19. storočí je evidovaný nárast židovského obyvateľstva, ktoré patrilo pod ŽNO Bardejov. Následkom toho sa predpokladá, že v druhej polovici 19. storočia s tak založila samostatná Židovská náboženská obec vyšné Raslavice a koncom storočia bol aj vo Vyšných Raslaviciach zriedený rabinát. V tomto období žilo v Raslaviciach a v susedných obciach asi 270 Židov. Potrebovali teda modlitebňu, rabína, šochéra /rezníka/, bitúnok, mikvu /kúpeľný dom/ a cintorín. Nová synagóga so schodišťom vedúcim na galériu pre ženy. Hlavným vchodom na prízemí sa vchádzalo do malej siene  a odtiaľ sa vstupovalo do veľkej siene s rozmermi 10 x 8,5 m. Synagóga bola po staničnej budove najväčšou stavbou v obci. Koncom 19. storočia vplyvom migrácie mladých ľudí do väčších miest počet Židov v Raslaviciach poklesol. Obdobie deportácií počas Slovenského štátu však tvrdo zasiahlo ŽNO vo Vyšných Raslaviciach. Od marca do mája 1942 sa uskutočnili deportácie celých rodín do koncentračných táborov a v roku 1944 presídlenie na stredné Slovensko. Po II. svetovej vojne ŽNO zanikla.


GWŻ Raslavice

Na ile wieś leżała na szlaku handlowym, prowadzącym z południa – od Preszowa – na północ – do Bardejowa, wychodzi się z założenia, że obecność żydowska w Raslaviciach ma stosunkowo bogatą historię. Tym niemniej pierwsze pisemne wzmianki na temat Żydów pojawiają się dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku. W ciągu XIX wieku odnotowano wzrost żydowskich mieszkańców wsi Raslavice (Vyšné a Nižné Raslavice), które pod względem jurysdykcji prawnej podlegało żydowskiej gminie wyznaniowej Bardejów. W wyniku wzrostu liczby żydowskich mieszkańców wsi Raslavice, doszło do utworzenia samodzielnej żydowskiej gminy wyznaniowej pod nazwą żydowska gmina wyznaniowa Vyšné Raslavice a co więcej utworzono w Vyšných Raslaviciach samodzielny rabinat. Na początku XX wieku, liczba członków żydowskiej wspólnoty wyznaniowej w Raslaviciach uległa zmniejszeniu, w wyniku migracji młodych ludzi ze społeczności żydowskiej do większych miast. Deportacje, które miały miejsce w czasie drugiej wojny światowej, podczas istnienia państwa słowackiego, w sposób tragiczny dotknęły się żydowskiej gminy wyznaniowej we wsi Vyšné Raslavice. Od marca 1942 do maja 1942 do obozów koncentracyjnych deportowano całe rodziny a w ciągu 1944 roku przesiedlono te rodziny, które przeżyły deportacje na tereny środkowej Słowacji. Tragiczny wojenny bilans – Zagłada – był równoznaczny z tym, że po drugiej wojnie światowej, żydowska wspólnota wyznaniowa w Raslaviciach przestała istnieć. 


Synagóga Raslavice / zdroj: súkromný archív Jozefa Chovanca

Synagóga Raslavice