Synagóga bola postavená koncom 19. stor. Celkový vzhľad synagógy pôsobil jednoducho bez nejakej osobitnej vonkajšej dekorácie na fasáde budovy. Synagóga bola asanovaná v roku 1988.

Typológia synagógy: synagóga typu meštiackeho domu


ŽNO Podolínec

Pravdepodobne osídlenie periférnych častí Podolínca nastalo až v druhej polovici 19. stor., pričom už v roku 1880 evidujeme v Podolínci prvých 40 židov. Z počiatku židovská komunita patrila do rabinátu ŽNO v Starej Ľubovni, ale po roku 1880, kde počet členov pomerne vzrástol už asi jestvuje samostatná ŽNO v Podolínci, pod ktorú patrili aj židia z okolitých dedín. V roku 1919 má táto obec vlastné budovy a to mikve, chceder, košer bitúnok a aj šojcheta, ktorý zároveň vykonával aj funkciu učiteľa. Obdobie holokaustu v obrovskom rozmere poznačilo židovskú populáciu v meste. Po Druhej svetovej vojne  roku 1948 v Podolínci ostalo už len 15 židov, ktorí sa postupne vysťahovali do zahraničia.


GWŻ (Gmina Wyznaniowa Żydowska)  Podolínec (Podoliniec)

Z wielką prawdopodobnością, peryferyjne dzielnice miasta Podoliniec były osiedlane dopiero w drugiej połowie XIX wieku, przy czym, w tym kontekście, odnotowujemy w 1880 roku w Podolińcu pierwszych 40-tu Żydów. W pierwszym okresie swojego istnienia, gmina żydowska podlegała pod względem prawnym rabinatowi w Starej Lubowli. Jednakże po 1880 roku, kiedy stosunkowo wzrosła liczba jej członków, tak mamy już do czynienia z samodzielną żydowską gminą wyznaniową w Podolińcu. Gminie w Podolińcu podlegali również Żydzi, którzy żyli w okolicznych wsiach. W 1919 roku żydowska gmina wyznaniowa w Podolińcu dysponuje własnymi budynkami użyteczności publicznej czyli –  mykwe, cheder, koszer ubojnia oraz zatrudnia szojcheta, który jednocześnie ma wszelkie uprawnenia do wykonania zawodu nauczyciela. Okres Holokaustu w sposób tragiczny – brutalny odcisnął swoje piętno na społeczności żydowskiej miasta Podoliniec. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w Podolińcu zostało – biorąc pod uwagę rok 1948 – tylko 15 Żydów, którzy stopniowo opuszczali miasto, wyjeżdżając za granicę.

Zdroj: (so súhlasom) Mesto Podolínec

Synagóga Podolínec