Židia v Širokom sa objavujú už v 18. storočí. V polovici 19. storočia už existuje samostatná Židovská náboženská obec, nakoľko sa prisťahovalectvom z Haliče zvýšil počet židovského obyvateľstva v obci. Do ŽNO Široké patrili židia až z 18 okolitých obcí. Od roku 1864 sídli v obci Široké rabinát, ku ktorému patrili židia už zo 41 okolitých dedín. V obci sa tak nachádzala synagóga, ktorá bola pravdepodobne umiestnená alebo nanovo postavená vo väčšom architektonicky jednoduchom vidieckom drevenom dome. Spolu so synagogov židosvká obec vlastnila aj mikve, cintorín a cheder. Okolo roku 1900 pričlenili ŽNO Široké pod rabinát Sabinov a v roku 1940 pod Ústredňu židov v Prešove.

Typológia synagógy: synagóga typu väčšieho sedliackeho domu 

Hlavní rabíni: Levi Faber, Jehuda Goldstein – sabinovský rabín


ŽNO Široké

Prítomnosť židov v obci Široké evidujeme až koncom 19. storočia. Presnejšie sa jedná o usídlenie  niekoľkých rodín. Ich počet sa prisťahovalectvom z Haliče postupne zvyšoval a tak v polovici 19. storočia vzniká samostatná ŽNO Široké, bod ktorú patrili židia až z 18 okolitých dedín. Významná zmienka je tá, že od roku 1864  sa obec Široké stáva sídlom rabinátu a matričného úradu. Neskôr sa väčšie množstvo členov presídľuje do väčších miest a tak ŽNO Široké spadá pod rabinát Sabinov. V roku 1942 boli všetky rodiny zaistené a deportované do koncentračných táborov. Po vojne ŽNO Široké zaniká.


GWŻ Široké

Obecność ludności żydowskiej w miejscowości Široké odnotowuje się już pod koniec XIX wieku. Dokładniej mówiąc, mamy do czynienia z kilkoma rodzinami żydowskimi, które tutaj się osiedliły. Liczba Żydów w miejscowości Široké stopniowo rosła a to również dzięki przybyszom z Halicza, czego następstwem było to, że już w połowie XIX wieku powstaje tutaj samodzielna żydowska gmina wyznaniowa. Pod względem prawnym żydowska gmina wyznaniowa Široké opiekowała się rodzinami żydowskimi, które żyły i mieszkały w okolicznych 18 wsiach. Dysponujemy istotną informacją – wzmianką z 1864 roku, a mianowicie, że miejscowość Široké jest siedzibą zarówno rabinatu jak i urzędu prowadzącego księgi metrykalne. W późniejszym okresie znaczna liczba członków żydowskiej gminy wyznaniowej Široké, przeprowadza się do większych miast a co za tym idzie żydowska gmina wyznaniowa traci swój rabinat a podlega rabinatowi – który ma swoją siedzibę w mieście Sabinov. W czasie drugiej wojny światowej a dokładniej w 1942 roku,  wszystkie żydowskie rodziny mieszkające tutaj w miejscowości Široké zostają aresztowane a następnie deportowane do obozów koncentracyjnych. Jest to równoznaczne z zanikiem żydowskiej gminy wyznaniowej Široké, po której zostanie po zakończeniu drugiej wojny  światowej tylko  wspomnienie. 

Synagóga (modlitebňa) Široké, (určenie ŽNO na základe cintorína)