Synagóga (modlitebňa Chevra Bikur Cholim), Kláštorná 10, Bardejov

Jedinou kompletne zachovanou modlitebňou v Bardejove je modlitebňa spolku Chevra Bikur

Cholim, ktorá slúžila aj ako židovská škola. Podľa dostupných údajov mali židia v Bardejove pred rokom 1938 dve synagógy

(Starú synagóga a Bejt Ha-Midraš), 1 mikve, 5 modlitební a 5 dobročinných spolkov (Krpelec, B., 1935). Chevra Bikur Cholim bol židovský Spolok starostlivosti o chorých a starých členov židovskej obce, ktorý v roku 1929 prebudoval meštiacky dom na dnešnej Kláštorskej ulici na synagógu. Dominantou fasády sú lomené okná a hebrejský názov spolku. Objekt má rozmery 20m x 10m. Bloková stavba účelovej dispozície so strednou chodbou, ktorá sprístupňuje jednotlivé priestory. Vnútorné usporiadanie synagógy pozostáva z úzkej predsiene, cez ktorú sa vchádza do hlavnej mužskej časti, ktorá má rozmery 6m x 11m a rovnako sa cez túto predsieň vchádza na galériu pre ženy a dievčatá. Pôvodné jadro synagógy zachováva línie neskorogotického meštiackeho domu.

Typológia synagógy: klasicistická synagóga typu meštiackeho domu


Synagoga (dom modlitwy Chewra Bikur Cholim), Kláštorná 10, Bardejów

Jedynym zachowanym w całości domem modlitewnym w Bardejowie jest dom modlitewny Chewra Bikur Cholim, który pełnił i funkcję szkoły. Według dostępnych danych, Żydzi w Bardejowie przed 1938 r. mieli dwie synagogi (Stara Synagoga i Bejt Ha-Midrasz), 1 mykwa, 5 domów modlitewnych i 5 towarzystw dobroczynnych (Krpelec, B., 1935). Chewra Bikur Cholim było żydowskim Towarzystwem Opieki nad Chorymi i Starszymi, które w 1929 roku przebudowało kamienicę przy dzisiejszej ulicy Klasztornej na synagogę. Na fasadzie dominują wybite okna i hebrajska nazwa towarzystwa. Budynek ma wymiary 20m x 10m. Budynek blokowy o specjalnie zaprojektowanym układzie z centralnie umieszczonym korytarzem, który umożliwia dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Układ wewnętrzny synagogi składa się z wąskiego przedsionka, przez który wchodzi się do głównej części męskiej o wymiarach 6m x 11m, ten sam przedsionek prowadzi do galerii dla kobiet i dziewcząt. Pierwotny trzon synagogi zachowuje linie późnogotyckiej kamienicy.

Typologia synagogi: synagoga klasycystyczna typu kamienicy mieszczańskiej1./ 
foto:Synagóga Chevra Bikur Cholim, exteriérzdroj: OZ Vita in suburbium
autor foto: F. Hažlinský

2./
foto:Synagóga Chevra Bikur Cholim, interiér
zdroj: OZ Vita in suburbium
autor foto: F. Hažlinský

Synagóga (modlitebňa Chevra Bikur Cholim) Bardejov, Kláštorná 10, Bardejov