Stavba synagógy alebo skôr pôvodnej drevenej modlitebne v štýle sedliackeho domu sa predpokladá už okolo roku 1880, kde v tomto období evidujeme až 115 a v roku 1890 až 120 členov židovských rodín v ortodoxnom chasidskom smere judaizmu. Začiatkom 20. stor. sa Lukov stal aj sídlom rabinátu so združením a pôsobením v ďalších 10 obciach, kde žili židia.

Typológia synagógy: synagóga (prayer hall) kombinovaného typu sedliackeho domu.

Hlavní rabíni: Jakub Chezkia Grünwald, známy svojím 6 zväzkovým dielom: Vejagid Jakov; ďalší rabín Moše Schönfeld


ŽNO Lukov

Je známe že v Lukove a jeho okolí existovali už židia v 18. storočí. Viacerí boli prisťahovalcami z blízkej Haliče a niektorí boli aj usadení. Spočiatku patrili do ŽNO Bardejov no už v polovici 19. storočia vznikla samostatná Židovská náboženská obec Lukov. Na začiatku 20. storočia však počet židov v Lukove klesal z dôvodu vysťahovania židov do väčších miest. V máji 1942 boli Lukovskí židia deportovaní do koncentračných táborov a ŽNO Lukov následkom toho zanikla.


GWŻ  Lukov

Wiadomo,- na podstawie źródeł –  że Żydzi w Lukove a jego okolicy, mieszkali już w XVIII wieku. Większość z nich – to przybysze z pobliskiego Halicza, ale niektórzy Żydzi byli już od dawna tutaj osiadli – w samym Lukove. Na początku żydowskiej obecności we Lukove, tutejsi miejscowi Żydzi podlegali pod względem prawnym jurysdykcji żydowskiej gminie wyznaniowej w Bardejowie, ale już w połowie XIX wieku powstaje samodzielna żydowska gmina wyznaniowa Lukov. Na początku XX wieku liczba Żydów jednak maleje, z racji, iż wiele żydowskich rodzin przeprowadziło się do większych miast. W maju 1942 roku – podczas drugiej wojny światowej – lukowscy Żydzi zostali deportowani do obozów koncentracyjnych a co za tym idzie, w wyniku Zagłady – żydowska gmina wyznaniowa Lukov przestała istnieć.

Synagóga Lukov