Pôvodná drevená modlitebňa sa nachádzala pravdepodobne v jednom zo súkromných domov už v prvej polovici 18. stor. v typickom dedinskom lesnom prostredí. Synagóga v Kurime bola samostatne stojaca budova s valbovou (typ šikmej strechy) strechou. Dnes už poznáme len umiestnenie, kde  synagóga stála. Synagóga v Kurime bola zničená po Druhej svetovej vojne.

Typológia synagógy: synagóga (prayer hall) kombinovaného typu sedliackeho a meštiackeho domu.

Hlavní rabíni: Pesach Abraham Schönfeld, viedol aj školu Talmud Torah; Jakob Weiss, Michael Tverský a David Weiss.


ŽNO Kurima

Už v 17. storočí sa v dobových dokumentoch spomínajú židovskí obchodníci, ktorí navštevovali trhy. Prvé rodiny sa usadili v Kurime až začiatkom 18. storočia ale ich počet nebol veľký a vo viacerých prípadoch ani trvalý. Všetky usadené židovské rodiny však patrili do pôsobnosti ŽNO v Stropkove a pod stropkovský rabinát. Prisťahovalectvom a usadením sa v priľahlých v obciach okolo Kurimy sa počet židov postupne zvyšoval a docielil, že koncom 18. storočia bola v Kurime založená Židovská náboženská obec Kurima, ku ktorej patrili židia až z 11 okolitých obcí. Neskôr pravdepodobne v polovici 19. storočia sa židovská obec stala aj sídlom rabinátu, kde už  v tomto čase patrilo k rabinátu až 30 obcí, kde židia žili. Prvé vážnejšie vysídlenie nastalo počas Prvej svetovej vojny, kde pred vpádom ruských vosk sa značná časť židov z regiónu vysídlila a už viac sa nevrátila. Následne postihlo aj Kurimu migrácia mladých ľudí do väčších miest. Celkové vysídlenie však dovŕšili udalosti Druhej svetovej vojny a deportácia celých rodín v máji 1942 do koncentračných táborov. Po vojne sa však niekoľko pozostalých z Kurimy vysťahovalo do väčších miest.


GWŻ Kurima

Już w XVII wieku wspomina się w dokumentach z tego okresu, że żydowscy kupcy odwiedzali miejscowe lokalne targi handlowe. Pierwsze rodziny żydowskie osiadły w Kurime dopiero na początku XVIII wieku, z tym, że ich liczba była stosunkowo niewielka a w większości przypadków te rodziny osiedlały się tutaj na okres tymczasowy.  Wszystkie rodziny żydowskie, które się osiedliły tutaj, pod względem prawnym podlegały zarówno żydowskiej gminie wyznaniowej jak i rabinatowi w Stropkove. W wyniku migracji i osadnictwa, które miały miejsce w okolicznych wsiach – wokół Kurimy – rosła stopniowo liczba Żydów a co za tym idzie już pod koniec XVIII wieku zaistniały sprzyjające warunki, aby utworzyć v Kurime żydowską gminę wyznaniową – której członkami byli Żydzi, którzy pochodzili z 11 okolicznych wsi. W późniejszym okresie, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. żydowska wspólnota wyznaniowa w Kurime, stała się również siedzibą rabinatu. W tym okresie czasu rabinatowi w Kurime podlegało nawet 30 wsi, w których żyli i mieszkali Żydzi. Pierwsze, brzemienne w skutki, wysiedlenie Żydów nastąpiło podczas pierwszej wojny światowej, kiedy w obawie przed atakiem wojsk rosyjskich, znaczna część ludności żydowskiej opuściła dobrowolnie region a do regionu, po zakończeniu pierwszej wojny światowej wojny już nie powróciła. Żydowska gmina wyznaniowa w Kurime zmniejszyła się również w wyniku migracji młodego pokolenia, w okresie międzywojennym, do większych miast. Całkowite wysiedlenie ludności żydowskiej z Kurimy a co za tym idzie zanik żydowskiej gminy wyznaniowej nastąpił podczas drugiej wojny światowej, w wyniku deportacji wszystkich rodzin żydowskich do obozów koncentracyjnych w maju 1942 roku. Po zakończeniu wojny, ci nieliczni, którzy przeżyli Zagładę, powróciło co prawda do Kurimy, jednakże po pewnym czasie ci nieliczni kurimscy Żydzi opuścili wieś, udając się za lepszym życiem do większych miast. 


Fotografie podliehajú (autorským) vlastníckym právam. Zákaz používania a šírenia fotografií bez súhlasu vlastníka.

Zdroj: Mgr. Marián Čurný, PhD.

Synagóga Kurima