Pôvodná drevená synagóga v obci Čirč pravdepodobne pochádzala z 18. stor. (resp. okolo roku 1800) o rozmerov 8m x 10m, ktorej strechu pokrýval šindeľ. V začiatkoch išlo o jednoduchý a  kombinovaný typ: synagóga – beit midrash (miesto štúdia Tóry), pričom neskôr  zač. 20. stor. došlo k oddeleniu štúdia Tóry a založeniu ješivy (vyššia škola štúdia Talmudu) v obci Čirč.

Typológia synagógy: synagóga typu sedliackeho domu


ŽNO Čirč

História židov v obci Čirč ako aj založenie židovskej náboženskej obce v Čirči siaha pravdepodobne do 18. storočia, kde v tomto čase sa v obci eviduje  niekoľko málo židovských rodín. Ich pobyt bol však spočiatku prechodný, neskôr už v polovici 18. storočia aj stály, keď sa počet prisťahovaleckých rodín zvýšil ako to dokazujú pamätníky náhrobkov na židovskom cintoríne, ktoré najstaršie sa datujú do 80. rokov 18. storočia. Postupným zvýšením židovských prisťahovalcov, ktorí už ostali žiť v obci Čirč viedlo aj založeniu Židovskej náboženskej obce, ktoré sa datuje pravdepodobne do 20-tych rokov 19. storočia s počtom členom okolo 60 ľudí. Zaujímavosťou však je, že pôsobenie obce sa vzťahovalo  aj na židov žijúcich v obciach Lúčka, Kamenica, Rožkovany, Ruská vôľa, Kyjov a Ľubotín. Na prelome rokov 1868/1869 dosahovala židovská náboženská obec až 140 evidovaných členov s vlastným rabinátom. Počnúc začiatkom 20. storočia z dôvodu migrácie do väčších miest počet členov ŽNO v Čirči postupne klesal. Obdobie deportácií počas Slovenského štátu však tvrdo zasiahlo do obce a po Druhej svetovej vojne už ŽNO v Čirči neexistovala.


GWŻ (Gmina Wyznaniowa Żydowska) Čirč

Historia Żydów we wsi Čirč jak również powstanie żydowskiej gminy wyznaniowej we wsi Čirč sięga prawdopodobnie do okresu XVIII wieku, albowiem w tym czasie odnotowano, że we wsi żyje kilka żydowskich rodzin. Należy podkreślić, że pobyt tych rodzin, miał na początku tymczasowy charakter, aż dopiero później, już w połowie XVIII wieku, pobyt Żydów we wsi Čirč nabiera charakteru stałego, kiedy liczba żydowskich rodzin – tzw. przybyszów zwiększyła się w znaczny sposób – o czym świadczą liczne kamienne nagrobki – macewy – znajdujące się na cmentarzu żydowskim. Najstarsze nagrobki datują się na lata 80-te XVIII wieku. Dzięki temu, że stopniowo rosła liczba przybywających i osiedlających się we wsi Čirč rodzin żydowskich, rodzin, które zdecydowały się zamieszkać tutaj na stałe, – tak te wszystkie zjawiska, doprowadziły do tego, że prawdopodobnie w latach 20-tych XIX wieku doszło do założenia żydowskiej gminy wyznaniowej, która liczyła wówczas około 60 osób. Do ciekawostek żydowskiej gminy wyznaniowej we wsi Čirč, należy fakt, że jej  uprawnienia rozciągały się również na Żydów, którzy żyli we wsiach Lúčka, Kamenica, Rožkovany, Ruská vôľa, Kyjov oraz Ľubotín. Na przełomie 1868/1869 roku, żydowska gmina wyznaniowa liczyła aż 140 zarejestrowanych członków z własnym, samodzielnym rabinatem. Począwszy od pierwszych lat XX wieku, w wyniku migracji żydowskich rodzin do większych miast, liczba członków żydowskiej gminy wyznaniowej Čirč zaczęła stopniowo maleć. Deportacje, które miały miejsce podczas istnienia państwa słowackiego, w sposób tragiczny dotknęły się żydowskiej gminy wyznaniowej we wsi Čirč.  – albowiem w wyniku deportacji do obozów koncentracyjnych, gmina straciła swoich członków a co za tym idzie po zakończeniu drugiej wojny światowej żydowska gmina wyznaniowa we wsi Čirč przestała istnieć. 

Synagóga Čirč (Chasidic)