STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je PRO COMMUNIO, o. z. 
 2. Sídlom občianskeho združenia PRO COMMUNIO, o. z. je Bajkalská 7, 080 01 Prešov, Slovenská republika. 
 3. Občianske združenie PRO COMMUNIO, o. z. je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a pedagogických pracovníkov, odborných pracovníkov a ďalších záujemcov o vedu a vzdelávanie. 
 4. Občianske združenie PRO COMMUNIO, o. z. vystupuje ako samostatný právny subjekt vo vzťahu k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí. 

Čl. 2

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom občianskeho združenia PRO COMMUNIO, o. z. (ďalej len „združenia“) je:
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vzdelávacích a výmenných pobytov;
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • príprava, manažovanie, technická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ;
  • organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, ktorých realizácia bude zabezpečená internými alebo externými lektormi
  • sprostredkovateľská činnosť,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
  • publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;
  • vydavateľstvo, vydávanie kníh, novín, časopisov a periodík, reklama.
  • vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie; 
  • odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie

Čl. 3

Cieľ združenia

 1. Členstvo v združení môže byť riadne a čestné: 
  • riadnymi členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby,
  • čestnými členmi združenia sa môžu stať významné domáce alebo zahraničné osobnosti alebo fyzické i právnické osoby, ktoré na činnosť združenia prispejú sponzorským darom, ktorého minimálnu výšku určuje a schvaľuje Predsedníctvo združenia. 
 2. Členov združenia schvaľuje a prijíma Správna rada. 
 3. Členstvo vzniká na základe schválenia prihlášky Správnou radou a zaplatenia členského príspevku, ktorého výšku určuje Správna rada. 
 4. Súčasťou prihlášky je písomný súhlas so stanovami združenia.
 5. Členstvo zaniká na základe: 
  • písomného oznámenia o vystúpení Správnej rade,
  • nezaplatením členského príspevku do 31. 12. kalendárneho roka,
  • vylúčením z dôvodu porušovania stanov alebo poškodzovania dobrého mena združenia,
  • úmrtím člena.

Čl. 4

Vzájomné práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen má voči združeniu tieto práva:
 2. zúčastňovať sa na rozhodovaní o záležitostiach združenia podľa schválených stanov,
 3. voliť a byť volený do orgánov združenia,
 4. žiadať o ochranu svojich práv a záujmov, vyplývajúce mu zo stanov združenia,
 5. odporúčať na prerokovanie orgánom združenia svoje návrhy a podnety.
 6. Člen má voči združeniu tieto povinnosti:
 7. zaplatiť členský príspevok,
 8. dodržiavať stanovy,
 9. prispievať k plneniu cieľov združenia,
 10. propagovať ciele a úlohy združenia.

Čl. 5

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú: 
  • správna rada
  • riaditeľ
  • revízor

Čl. 6

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva zakladateľ. Funkčné obdobie správnej rady je 1 rok.

Správna rada:

 • schvaľuje rozpočet občianskeho združenia,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
 • na základe písomného návrhu zakladateľ rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení občianskeho združenia, alebo navrhuje tieto akty zakladateľovi,
 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri po predchádzajúcom súhlase zakladateľa,
 • volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 • rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine,
 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene občianskeho združenia,
 • rozhoduje o zriadení nového občianskeho združenia,
 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania sa najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ. 

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. 

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

Členstvo v správnej rade zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. odstúpením,
 3. odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, jeho konanie poškodzuje činnosť a dobré meno organizácie,
 4. smrťou.  

Čl.7

Riaditeľ

Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť občianskeho združenia a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov.

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.


Čl.8

Revízor

Revízor je kontrolným orgánom občianskeho združenia, ktorý dohliada na jeho činnosť. Funkčné obdobie revízora je 1 rok.

Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti občianskeho združenia a kontroluje, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či občianske združenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom. 

Revízor je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie.

Revízor najmä:

 1. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej radne,
 2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 4. navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem občianskeho združenia.

Revízor je oprávnený:

 1. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem občianskeho združenia,
 2. navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene občianskeho združenia,
 3. zúčastniť sa rokovania správnej rady s hlasom poradným,
 4. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Čl. 9

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. 
 2. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 3. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave. 
 4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme: 
  • členských príspevkov,
  • darov od právnických alebo fyzických osôb, 
  • príjmov z podnikateľskej činností pri naplňovaní cieľov združenia, 
  • úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, 
  • dotácií zo štátneho rozpočtu, 
  • fondov a grantov,
  • výnosov z majetku združenia
  • iných príspevkov. 
 5. Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľov a činností v súlade s čl. 2 týchto stanov. 
 6. Čerpanie finančných prostriedkov sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Čl. 10

Zánik združenia

Občianske združenie sa zrušuje:

 1. uplynutím času, na aký bola založená, 
 2. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení občianskeho združenia, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 3. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení občianskeho združenia,
 4. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení občianskeho združenia, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Občianske združenie zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky občianskeho združenia prechádzajú na iné občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iné občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku občianskeho združenia. Na zrušenie občianskeho združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik občianskeho združenia sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o združovaní občanov neustanovuje inak.   


Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim Správnou radou. 
 2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných právnych predpisov.