Občianske združenie PRO COMMUNIO o. z. realizovalo a realizuje mnoho projektov. Ide o širokú škálu domácich, cezhraničných i medzinárodných projektov; vedeckých i rozvojových. Vzhľadom na obmedzený rozsah uvádzame len výber za ostatné roky:

Domáce projekty:

  • 2013 – 2014 Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, Kultúrna a edukačná grantová agentúra realizovaný projekt s názvom: Multikultúrna edukácia ako základné východisko eliminácie neznášanlivosti a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania pracovníkov základných a stredných škôl pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Gréckokatolícku teologickú fakultu.
  • 2012 – 2014 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA reg. č.: 1/1330/12 s názvom: Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Gréckokatolícku teologickú fakultu.

Zahraničné, medzinárodné a cezhraničné projekty:

  • 2017 Európsky fond regionálneho rozvoja Program Interreg V-A PL-SK 2014-2017 a realizácia projektu s názvom: „Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko-poľského pohraničia“ (INT/EK/PO/3/I/B/0097)
  • 2015 Visegrad Fund a realizácia projektu s názvom: „Cultural and Religious Identity of Ethnic Minorities in the Slovak and Polish Borderland“ financovaného z prostriedkov rámci Medzinárodného Vyšehradského fondu No. 11520168.
  • 2013 – 2014 Európsky fond regionálneho rozvoja IP reg. č.: PL-SK/KAR/IPP/III/11 s názvom: Náboženská a kultúrnotvorivá rola chasidizmu v pohraničí Poľska a Slovenska (Religijna i Kulturotwórcza Rola Chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji)
  • 2012 – 2014 Zahraničný projekt, reg. č.: PKWP/PL/34/159/2012 s názvom: Religiozita v kontexte paradigmy sociálnej zmeny. Štúdium zo sociológie náboženstva (Religijność w kontekście paradygmatu zmiany społecznej. Studium z socjologii religii; Religiosity in the context of paradigm of social change. Study from the Sociology of Religion)
  • 2012 – 2013 Medzinárodný vedecký projekt USA – SK z Center for Religion and Society, Roanoke College, 221 College Lane, Salem, Virginia 24153, USA s názvom: Názov: Kresťanské cirkvi v post-komunistickom Slovensku: súčasné výzvy a príležitosti (Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities)

prof. Kamil KARDIS, PhD.
PRO COMMMUNIO o.z.