Vedúci partner: PRO COMMUNIO, o. z.
Názov mikroprojektu /Tytuł mikroprojektu: Cezhraničná interaktívna mapa/ Interaktywna mapa transgraniczna
Realizácia mikprojektu financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020

Prioritná os / Oś priorytetowa: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/VI/A/0338

Doba riešenia: apríl 2021 – apríl 2022
Partner mikroprojektu: Miasto Mszana Dolna
ul. Józefa Piłsudskiego 2
Mszana Dolna 34-730
Poľská republika

Hlavný cieľ mikroprojektu:
Hlavným cieľom predloženého projektu je zvýšiť úroveň atraktivity, propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v pohraničnom území Slovenska a Poľska. Vyvolať záujem o spoločný región a upozorniť na potrebu ochrany spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia so zameraním na židovskú kultúru, ktorá bola počas 2. svetovej vojny deportovaná, ktorej obyvatelia boli v minulosti dôležitou súčasťou poľsko-slovenského územia. 

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie cezhraničnej interaktívnej mapy s vyznačenými zaniknutými synagógami na celom území slovensko-poľského pohraničia PSK. Vybrané zaniknuté synagógy budú zmapované podrobne z terénu, archívnych prameňov a z osobných rozhovor sprostredkovaných svedkov. Výsledky projektu budú základom pre ďalších výskum už zmapovaných zaniknutých židovských náboženských objektov. Cezhraničnú interaktívnu mapu bude možné v nasledujúcich rokoch rozširovať o ďalšie religiózne pamätihodnosti, o detaily ďalších zaniknutých synagóg ako aj o odkazy osobností, ktoré na danom území pôsobili. Výstup bude využitý okrem odbornej verejnosti aj v rámci náboženského turizmu. 

Odborným partnerom tohto projektu bude prešovská organizácia Židovskej náboženskej obce v Prešove a Okresný úrad Mszana Dolna v Poľsku. Súčasťou predkladaného projektu je výskum sociokultúrnej a náboženskej identity židovskej menšiny, s dôrazom na zmapovanie hmotného a duchovného dedičstva tohto etnika na území slovensko – poľského pohraničia.