INTERREG 2017

JEDNOTA V RÔZNORODNOSTI. INTERKULTÚRNE VZDELÁVANIE NA SPOLOČNOM ÚZEMÍ SLOVENSKO – POĽSKÉHO POHRANIČIA / JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA NA WSPÓLNYM OBSZARZE SŁOWACKO – POLSKIEGO POGRANICZA

Vedúci partner projektu: Prešovská univerzita v Prešove / www.unipo.sk 
Partner projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu (Poľská republika) / www. pwste.edu.pl

Charakteristika projektu:
Doterajšia skúsenosť v oblasti teoretických analýz a vedeckých výskumov multikulturality preukázala nevyhnutnosť realizácie interkultúrneho vzdelávania v lokálnych komunitách a spoločnostiach, ktorá bude zodpovedať situácii a podmienkam dynamický meniaceho sa prostredia a globalizačných, integračných procesov prebiehajúcich v Stredovýchodnej Európe. Súčasná spoločnosť musí nevyhnutne čeliť otázke: akým spôsobom je potrebné vzdelávať deti a mládež, dospelých, aby sme na jednej strane uchovali svoje vlastné hodnoty a zároveň sa otvárali na integráciu a mierové riešenie lokálnych a globálnych problémov. Ako nájsť tu správnu cestu pre spolunažívanie rôznych národov, kultúr a náboženstiev, bez straty vlastnej identity a zároveň rešpektujúc dedičstvo a hodnoty iných národov, etník a menšín. S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Obyvatelia spoločného územia pohraničia sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa môžu naučiť rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii predkladaného projektu sa budú využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať ich a tiež rešpektovať ľudské práva. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku a v Poľsku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Interkultúrny rámec slovenskej a poľskej spoločnosti však nikdy neznamenal len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bol a dodnes je poznačený aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska a Poľska sa v súčasnosti prehlbuje vďaka otváraniu spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho systému je dôležité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter kultúry Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou. Na druhej strane globalizovaná Európa nie je žiadnym novým javom v politických, ekonomických alebo sociologických vedeckých kruhoch. Jednou z významných charakteristík globalizácie je migrácia, ktorá v niekoľkých vlnách zažila a zažíva Európa aj dnes. Migranti ale nie sú len štatistické čísla. Každý z nich si zo sebou nesie aj kultúrnu a náboženskú tradíciu, ktorá sa viac alebo menej konfrontuje s európskou kultúrnou a náboženskou tradíciou a do istej miery sa pred seba postavia dva rôznorodé životné štýly, názorové postoje a zvyky. Otázka koexistencie v interkultúrnom prostredí je preto nanajvýš aktuálna.

Hlavné ciele:
Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie definovaných cieľových skupín v oblasti interkultúrnych štúdií a s tým spojených odborov. Predkladaný mikroprojekt má podporovať a rozvíjať schopnosť pohybovať sa v sociokultúrne rôznorodom prostredí a pripravovať recipientov na stretnutia s odlišnými národmi a menšinami. Cieľom implementovaného projektu interkultúrneho vzdelávania je rozvinúť u cieľových skupín kultúrnu sebareflexiu a súčasne ich schopnosti pre základné medzikultúrne porozumenie tak, aby vyvážene budovať povedomie o vlastnej kultúrnej identite s otváraním sa pre produkty iných kultúr a pre ľudí z iných kultúr. Rozvíja sa tak schopnosť pochopiť svoju jedinečnosť v kontexte univerzálnych ľudských hodnôt. Projekt ma, okrem iného vytvoriť priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu etnických menšín žijúcich na pohraničných územiach Slovenska a Poľska, a to predovšetkým v oblasti ich prejavov kultúrnej a náboženskej identity. Týmto spôsobom sa podporí verejná diskusia väčšinového etnika o nových výzvach etnických prejavov v každodennom živote. O ich akceptácii, o schopnostiach prijímať inakosť a diverzifikáciu ako pozitívny jav interkultúrnej spoločnosti.

Súčasná situácia prináša čoraz častejšie strety rôznych kultúrnych vplyvov. V neustále väčšej miere sa dostávame do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby sme boli na tieto výzvy pripravení, aby sme boli schopní rozlíšiť, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Vzdelávaním sa môžeme vyhnúť negatívnym stretom a dôsledkom ignorovania problému.
Predložený projekt má nasledovné špecifické ciele: 1. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie kompetencií v oblasti interkultúrneho vzdelávania u vysokoškolských pedagógov a odbornej verejnosti. Vytvorením oficiálnych foriem pre odbornú diskusiu bude vyvolaná konfrontácia o postavení etnických menšín na slovensko-poľskom pohraničí, budú zadefinované nové východiská pre ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti a budú stanovené nové úlohy pre tvorbu študijných a učebných osnov. 2. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie a implementovanie nových foriem a obsahov vzdelávania študentov vysokých a stredných škôl v oblasti interkulturality. Vytvorením nových študijných materiálov a učebných nástrojov pre študentov vysokých a stredných škôl sa zdôrazní viacero parciálnych popularizačných výstupov, čo vytvorí predpoklad pre stimulovanie spoločenského záujmu o zachovanie kultúrnej a náboženskej identity spoločného slovensko – poľského pohraničia.

Obdobie realizácie: 06-2017 – 05-2018


Cezhraničná interaktívna mapa/ Interaktywna mapa transgraniczna
Realizácia mikprojektu financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Vedúci partner: PRO COMMUNIO, o. z.
Názov mikroprojektu /Tytuł mikroprojektu: Cezhraničná interaktívna mapa/ Interaktywna mapa transgraniczna
Realizácia mikprojektu financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020

Prioritná os / Oś priorytetowa: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/VI/A/0338

Doba riešenia: apríl 2021 – apríl 2022
Partner mikroprojektu: Miasto Mszana Dolna
ul. Józefa Piłsudskiego 2
Mszana Dolna 34-730
Poľská republika

Hlavný cieľ mikroprojektu:
Hlavným cieľom predloženého projektu je zvýšiť úroveň atraktivity, propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v pohraničnom území Slovenska a Poľska. Vyvolať záujem o spoločný región a upozorniť na potrebu ochrany spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia so zameraním na židovskú kultúru, ktorá bola počas 2. svetovej vojny deportovaná, ktorej obyvatelia boli v minulosti dôležitou súčasťou poľsko-slovenského územia. 

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie cezhraničnej interaktívnej mapy s vyznačenými zaniknutými synagógami na celom území slovensko-poľského pohraničia PSK. Vybrané zaniknuté synagógy budú zmapované podrobne z terénu, archívnych prameňov a z osobných rozhovor sprostredkovaných svedkov. Výsledky projektu budú základom pre ďalších výskum už zmapovaných zaniknutých židovských náboženských objektov. Cezhraničnú interaktívnu mapu bude možné v nasledujúcich rokoch rozširovať o ďalšie religiózne pamätihodnosti, o detaily ďalších zaniknutých synagóg ako aj o odkazy osobností, ktoré na danom území pôsobili. Výstup bude využitý okrem odbornej verejnosti aj v rámci náboženského turizmu. 

Odborným partnerom tohto projektu bude prešovská organizácia Židovskej náboženskej obce v Prešove a Okresný úrad Mszana Dolna v Poľsku. Súčasťou predkladaného projektu je výskum sociokultúrnej a náboženskej identity židovskej menšiny, s dôrazom na zmapovanie hmotného a duchovného dedičstva tohto etnika na území slovensko – poľského pohraničia.