Neologická synagóga Prešov, Konštantínova 7, Prešov 

Nakoľko pôvodne strašia ortodoxná synagóga zhorela v roku 1887, na jej mieste bola v roku 1888 postavená podľa návrhu a plánov Edmunda Garaia nová v maurskom slohu. Solídna budova postavená z tehál a má románsky ladený vnútorný priestor hlavne krížovými klenbami. V hlavnej sieni sa nachádza 6 stĺpov, ktoré rozdeľujú priestor na 3 časti, výška vnútorného priestoru je 12 m. Pôdorys synagógy je v rozlohe 21m x 15m a stavba je stavaná v maurskom štýle. Nad vchodom sa nachádzala pomerne vysoká veža, ktorá je ukončená cibuľovitou kupolou v štýle byzantských chrámov.

ŽNO Prešov – neologický smer

Neologickí židia v Prešove sa objavili po pripojení ŽNO v Prešove k neologickému smeru po kongrese v rokoch 1868/1869. Aj v tejto obci počet členov postupne rástol. Začiatkom 20. storočia táto obec zriadila aj jediné židovské múzeum.

Udalosti počas Slovenského štátu zasiahli celú židovskú komunitu v meste Prešov a jeho okolí, židia boli z Hlavnej ulice vyradení z hospodárskeho života a v roku 1942 ako väčšina židovského obyvateľstva deportovaná do koncentračných táborov. Po vojne sa viacerí židia vrátili do Prešova a vytvorili jednotnú židovskú náboženskú obec v Prešove, ktorá pôsobí dodnes.


Synagoga Neologiczna Preszów, ul. Konštantinova 7, Preszów 

Ponieważ pierwotnie starsza synagoga ortodoksyjna spłonęła w 1887 roku, na jej miejscu w 1888 roku zbudowano nową w stylu mauretańskim, według projektu i planów Edmunda Garai. Masywna budowla jest murowana i posiada wnętrze w stylu romańskim z przeważającymi sklepieniami krzyżowymi. W holu głównym znajduje się 6 kolumn dzielących przestrzeń na 3 części, wysokość przestrzeni wewnętrznej wynosi 12m. Plan synagogi ma wymiary 21m x 15m, a budynek zbudowany jest w stylu mauretańskim. Nad wejściem znajdowała się wysoka wieża, zwieńczona cebulastą kopułą w stylu świątyń bizantyjskich.

Neologiczni Żydzi w Preszowie pojawili się po tym, jak GZW w Preszowie po kongresie w 1868/1869 roku przyłączyła się do kierunku neologicznego. Również w tej wspólnocie liczba członków stopniowo rosła. Na początku XX w. w gminie tej powstało również jedyne muzeum żydowskie.

Wydarzenia z okresu Państwa Słowackiego dotknęły całą społeczność żydowską w Preszowie i okolicach, Żydzi zostali wysiedleni z ulicy Hlavnej, wykluczeni z życia gospodarczego, a w 1942 roku, podobnie jak większość ludności żydowskiej, deportowani do obozów koncentracyjnych. Po wojnie wielu Żydów powróciło do Preszowa i utworzyło w Preszowie zjednoczoną żydowską gminę wyznaniową, która działa do dziś.


Galéria

Fotografie podliehajú (autorským) vlastníckym právam. Zákaz používania a šírenia fotografií bez súhlasu vlastníka.

Neologická synagóga Prešov, Konštantínova 7, Prešov