NÁZOV PROJEKTU

„Neznámi hrdinovia“ a zaniknuté židovské obce. Odborný výskum neznámych regionálnych osobností, ktorí počas holokaustu pomáhali židom a zaniknutých židovských obcí na etnicky zmiešanom území východného Slovenska.

Výstupy projektu

1.) Hlavným výstupom projektu bude realizovaný terénny výskum 2) Spracovaná detailná dokumentácia ako spracovaná výskumná správa (neznáme osobnosti a zaniknuté obce)

2) Realizovanie multikultúrny a interetnický (online) seminár – prezentácia výsledkov 3) Doplnená internetová stránka Židovskej náboženskej obce v Prešove

Charakteristika projektu

Hlavným realizátorom predkladaného projektu bude odborný personál vedeckých a pedagogických pracovníkov, odborných pracovníkov občianskeho združenia. Ich aktivity a vyučovací proces dlhodobo smerujú ku skvalitneniu multikultúrneho a interetnického prostredia v regióne. Jedným z najvýraznejších výsledkov tejto snahy je úspešné otvorenie a výučba študijných programov a predmetov zameraných na vzájomné porozumenie a vzťahy majority a minorít na území východného Slovenska.

Odborným garantom tohto projektu bude prešovská organizácia Židovskej náboženskej obce v Prešove. Medzi hlavné ciele projektu patrí budovanie multikultúrneho porozumenia v priestore východného Slovenska, snaha o zabránenie prejavov rasizmu predovšetkým v náboženskom kontexte a edukácia v oblasti zodpovedného politického rozhodovania. Napozadí historických udalostí spojených s holokaustom chceme poukázať na dôsledky náboženskej a etnickej segregácie aukázať paralelu v dnešnom kontexte. V mestách východného Slovenska budeme prezentovať výsledky výskumu o „neznámych hrdinoch“ a zaniknutých židovských obciach. Taktiež budeme viesť odbornú diskusiu a usilovať sa o jej presah k laickej verejnosti, predovšetkým z radov študentov stredných a vysokých škôl. Projekt má ambíciu pokračovať vo výskume neznámych regionálnych osobností, ktoré neváhali riskovať svoj život pre záchranu židovských spoluobčanov pred deportáciami v lokalitách východného Slovenska. Chceme odkrývať aj historické udalosti, významné osobnosti a diela. Budeme prezentovať výsledky výskumu na internetovej stránke židovskej náboženskej obce aj ďalších pamätihodností a osobností v kontexte výstupov projektu.

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít

05/2021 – 9/2021 – zber informácií, práca na historickom a sociologickom výskume vybraných a stanovených lokalít

10/2018 – 11/2018 – spracovanie a vyhodnotenie dát, sumarizácia výskumnej práce a výsledkov výskumu

11/2018 – 12/2018– doplnená internetová stránka Židovskej náboženskej obce v Prešove 11/2018 – 12/2018 – realizovanie multikultúrny a interetnický (online) seminár – prezentácia výsledkov projektu

Cieľové skupiny (popíšte cieľové skupiny projektu a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt dopad)

1. Cieľovou skupinou projektu sú vysokoškolskí pedagógovia – prostredníctvom projektových úloh sa majú zvýšiť ich kompetencie v oblasti interkultúrneho vzdelávania. Do projektových úloh budú zapojení predovšetkým pedagógovia z oblasti histórie, multikultúrnych štúdií, religionistiky a antropológie.

2. Cieľovou skupinou projektu sú aj vysokoškolskí a stredoškolskí študenti – cieľom je pripraviť študentov ku kompetentnému rozlíšeniu a rešpektovaniu náboženských identít.

3.Cieľovou skupinou sú národnostné a náboženské menšiny. Primárne budú ich predstavitelia zapojení do odbornej diskusie ktémam interkultúrneho vzdelávania v historickom kontexte. Sekundárne bude mať táto cieľová skupina prospech z projektuzískaný väčšinovým obyvateľstvom – zlepší sa vzájomné spolužitie, akceptácia a integrácia v spoločnosti.

O zahájení projektu a jeho priebežných výsledkoch bude verejnosť informovaná tlačovými správami v médiách a na stránkach Židovskej náboženskej obce v Prešove. Keďže medzi hlavnými výstupmi projektu sú zahrnuté nástroje, ktoré priamo propagujú projekt, nebudú na tento účel realizované samostatné propagačné nástroje. V rámci propagácie projektu budú dodržané predpísané štandardy stanovené fondom. S určitosťou budú v tejto oblasti využité aj sociálne siete a ďalšie masovokomunikačné a regionálne prostriedky.

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich

Výskum bude prebiehať nasledujúcim metodologickým postupom: hypoteticko-deduktívna metóda, ktorou stanovíme hypotézy, ktoré overujeme; priama metóda, ktorú stanovíme popis minulosti na základe štúdia prameňov; nepriama metóda, ktorá spočíva v štúdiu a analýzy prameňov; diachrónny prístup, ktorý sleduje udalosti ako sú v zoradené v časovej osi; synchrónny prístup, ktorým sledujeme stav na viacerých miestach v tej istej dobe; retrospektívna metóda, ktorou sa rieši otázka ako dopadli udalosti, o ktorých vieme a čo v nich bolo pre nás výskum dôležité; štruktúrna analýza, ktorou uskutočníme rozbor zákonitostí vnútorných štruktúr; komparatívna metóda, ktorou definujeme objekty komparácie, ciele, vo vzťahu k časovej osi; a ďalšie metódy: typologická metóda, biografická metóda, geografická metóda, historická demografie a filologická metóda, ktorá sleduje stav a premeny spoločnosti. Vedecká metodológia realizácie historického výskumu zaniknutých synagóg a židovských náboženský obcí na Slovensku sa bude opierať o skúmanie a podrobnú analýzu viacerých prameňov. V prvom rade to budú prípravné pramene, ktoré nám pomôžu presnejšie lokalizovať problematické miesta stratených synagóg a židovských obcí, ktoré existovali kedysi popri majoritnej kultúre a boli vo viacerých prípadoch pozitívnym príkladom spoločného spolunažívania majoritnej a minoritnej spoločnosti. Tieto prípravné pramene budú pozostávať z množstva pomocných publikácií pre identifikáciu sekundárnych prameňov (napr. písomne a literárne pramene, bibliografie, životopisné adresáre, encyklopédie, atlasy, chronológie, slovníky termíny, slovníky citáty).

Druhým postupom bude výskum primárnych prameňov, ktoré vznikli v procesu historického vývoja, z ľudskej činnosti a realizovaných potrieb

bežného života a všetko to, čo sa do dnes zachovalo. Presnejšie sa jedná o dôkladný výskum aj archívnych materiálov, záznamov, ktoré vznikli ako určitá správa očitých pozorovateľov alebo účastníkov z minulosti. Ide o dokumenty, pamiatky, tradície, ktoré boli vytvorené za účelom predávania informácii do budúcnosti. Špeciálne tu patria aj pamiatky, ktoré síce neboli priamo určené k predávaniu informácii, ale predstavujú určitý záznam z minulosti. Dôležitou súčasťou je aj skúmanie odovzdávania ústneho svedectva.


Názov žiadateľa: Pro communio o.z.

Právna forma žiadateľa: občianske združenie so sídlom v SR

Zriaďovateľ/zákon: Občianske združenie

Sídlo alebo miesto podnikania: Bajkalská 7, 080 01 Prešov

Korešpondenčná adresa: Bajkalská 7, 080 01 Prešov

IČO: 42027624

1. Štatutárny orgán: prof. Kamil Kardis, PhD., štatutárny zástupca

Osoba zodpovedná za realizáciu: prof. Kamil Kardis, PhD.

Kontaktná osoba: prof. Kamil Kardis, PhD. / E-MAIL: kamil.kardis@unipo.sk

1.2 Zhrnutie projektu

Program: interkultúrny dialóg a porozumenie

Menšina: rusínska, židovská

Podprogram:

4.2 Projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie,

tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí – a) realizácia odborných

multikultúrnych a interetnických seminárov a konferencií

Názov projektu: „Neznámi hrdinovia“ a zaniknuté židovské obce. Odborný výskum neznámych regionálnych osobností, ktorí počas holokaustu pomáhali židom a zaniknutých židovských obcí na etnicky zmiešanom území východného Slovenska.

Začiatok realizácie 03.05.2021

Koniec realizácie 31.12.2021

Miesto realizácie/lokalita východné Slovensko

Účel