• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vzdelávacích a výmenných pobytov;
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • príprava, manažovanie, technická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ;
 • organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, ktorých realizácia bude zabezpečená internými alebo externými lektormi
 • sprostredkovateľská činnosť,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
 • publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;
 • vydavateľstvo, vydávanie kníh, novín, časopisov a periodík, reklama.
 • vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie; odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie
CIELE NÁŠHO PRO COMMUNIO, o. z. :