Chasidská synagóga Prešov,  Okružná 32, Prešov (Aškenázi/Chasidic)

Chasidská synagóga v štýle modlitebne – klaus bola postavená v roku 1935. Jej pôdorys je 20m x 14,4m a je postavená podľa plánov Leopolda Šafrana. Ma jedno schodište na galériu pre ženy a dievčatá. V dolných priestoroch sa nachádzajú 3 miestnosti, ktoré slúžili ako učebne pre vyučovanie náboženstva a cheder. Pri nej sa nachádzal Bejt Midraš.

Typológia synagógy: synagóga kombinovaného typu meštiackeho domu


Synagoga Chasydzka Presov, ul. Okružná 32, Presov (aszkenazyjska/chasydzka)

Synagoga chasydzka w stylu domu modlitwy – klaus została zbudowana w 1935 roku. Ma wymiary 20m x 14,4m i została zbudowana według planów Leopolda Šafrana. Posiada jedną klatkę schodową na galerię dla kobiet i dziewcząt. W dolnej części znajdują się 3 pomieszczenia, które służyły jako sale lekcyjne do nauki religii i jako cheder. Obok znajdował się Bejt Midrasz.

Typologia synagogi: synagoga o kombinowanym typie kamienicy 

Chasidská synagóga Prešov, Okružná 32, Prešov (Aškenázi/Chasidic)