Właściciel bożnicy uchodził za wielkiego dobroczyńcę wśród Żydów, należał do najpobożniejszych chasydów związanych ze sądeckim dworem Cadyka. Można przypuszczać, że bożnica mieściła się w okolicy domu Halberstamów. Obiekt zniknął wraz z wybuchem zamku w 1945 r.  


Svätyňa Chuny Rubina – Ul. Kazimíra Veľkého? 

Majiteľ svätyne bol medzi Židmi považovaný za veľkého dobrodinca, bol jedným z najzbožnejších chasidov spojených s dvorom cadika v Nowom Sączi. Dá sa predpokladať, že svätyňa sa nachádzala v blízkosti domu Halberstamovcov. Objekt zanikol spolu s výbuchom zámku v r. 1945. 

Bożnica Chuny Rubina – ul. Kazimierza Wielkiego?