Znajdowała się w dzielnicy żydowskiej przy zamku. W czasie szabatu na modlitwę przychodziło ok. 150 Żydów, głównie chasydów – właścicieli domów. Zorganizował ją i wybudował Samuel Kempler.  Modlitwom często przewodził rabin Benzion Eichenstein. 

Bywalcem bożnicy był Markus Lustig. Wspominał: Budziłem się z radością na modlitwę, gdyż wiedziałem, że przed nią dostaniemy filiżankę herbaty z chlebem i kostką cukru (…) Bóżnica zapełniała się do ostatniego miejsca ze względu na licznych gości, którzy przybywali się pomodlić. Na modlitwy wędrował z ojcem. Wspominał święta, w tym Jom Kippur: Chodziliśmy do bóżnicy, gdzie każdy klękał, by dostać czterdzieści batów. Kantor (chazan) lub prowadzący modlitwę recytował „Kol nidrei” (Wszystkie śluby) na specjalną modłę wobec całego zgromadzenia. Ojciec bp. zakładał biały kitel, owijał się talitem, zakładał buty bez skórzanych podeszew i modlił się przez cały Jom Kippur w bóżnicy, aż do wybrzmienia dźwięku szofaru (rogu), który oznaczał koniec postu.

Została zburzona wraz z wybuchem zamku w 1945 r. 


Svätyňa Chewra Tilim v Novom Sączi – Ul. Kazimíra Veľkého 

Svätyňa sa nachádzala v židovskej štvrti neďaleko zámku. Počas sabatu sa sem chodilo modliť asi 150 Židov, najmä chasidov – majiteľov rodinných domov. Organizoval a postavil ju Samuel Kempler. Modlitby často viedol rabín Benzion Eichenstein. 

Častým návštevníkom svätyne bol Markus Lustig. Spomínal: Zobudil som sa s radosťou na modlitbu, pretože som vedel, že pred ňou dostaneme šálku čaju s chlebom a kockou cukru (…). Svätyňa sa zapĺňala do posledného miesta pre množstvo hostí, ktorí sa prišli pomodliť. Na modlitby chodieval s otcom. Spomínal na sviatky, vrátane sviatku Jom kipur:Chodievali sme do svätyne, kde si každý kľakol, aby dostal štyridsať rán bičom. Kantor (chazan) alebo vedúci modlitby predniesli „Kol nidrei“ (Všetky sľuby) v osobitnej modlitbe k celému zhromaždeniu. Otec bp. si obliekol bielu halenu, zahalil sa do talitu, obul si topánky bez koženej podrážky a modlil sa celý Jom kipur vo svätyni, až kým zvuk šofaru (rohu) neoznámil koniec pôstu. 

Svätyňa bola zbúraná spolu s výbuchom zámku v r. 1945. 

Bożnica Chewra Tilim w Nowym Sączu – ul. Kazimierza Wielkiego