Dom modlitwy znajdował się w samym centrum dzielnicy żydowskiej. W okresie międzywojennym służył nie tylko modlitwie, ale także różnym zebraniom. W 1930 r. to właśnie w tym miejscu rabin Zeev Halberstam i rabin Rubin (jedni z najważniejszych w mieście), na zebraniu ogłosili poparcie dla Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem – partii będącej zapleczem politycznym J. Piłsudskiego. 

Kantorem w bożnicy był Saul Braunfeld, który posługiwał też w bożnicy sieniawskiej. Podczas szabatu zazwyczaj około 100 chasydów (głównie kupców) modliło się w bożnicy. Było to jedyne miejsce w mieście,  gdzie minjan był od świtu do g. 23 w nocy. Mojżesz Frank uczył tam Talmudu. Modlił się tutaj znany z dobrych uczynków Chaim Lewi „Kiegel” Stern, który zbierał pieniądze dla ubogich.

Budynek, podobnie jak okoliczne w czasie wojny stał się częścią getta zamkniętego, a następnie uległ zburzeniu po wybuchu zamku (1945 r.). 


Svätyňa Chewra Szomrim v Novom Sączi – Pijarska ul. 

Modlitebňa sa nachádzala v samom centre židovskej štvrte. V medzivojnovom období slúžila nielen na modlitby, ale aj na rôzne zhromaždenia. V roku 1930 práve tu rabín Zeev Halberstam a rabín Rubin (obaja najvýznamnejší v meste) oznámili svoju podporu Nestraníckemu bloku spolupráce s vládou – strane, ktorá bola politickou podporou J. Piłsudského. 

Kantorom vo svätyni bol Saul Braunfeld, ktorý slúžil aj v sieňanskej svätyni. Počas sabatu sa tu modlilo asi 100 chasidov (hlavne obchodníkov). Bolo to jediné miesto v meste, kde bol minjan od úsvitu do 23. hodiny. Moses Frank tam učil Talmud. Modlil sa tu Chaim Lewi „Kiegel“ Stern, známy svojimi dobrými skutkami, ktorý zbieral peniaze pre chudobných. 

Budova, podobne ako okolité, sa počas vojny stala súčasťou uzavretého geta a následne bola po výbuchu zámku (v r. 1945) zbúraná. 

Bożnica Chewra Szomrim w Nowym Sączu – ul. Pijarska