Nieistniejący dom modlitwy skupiał bobowskich chasydów. Jego położenie jest ciężkie do ustalenia. 


Bobow štiebel v Gorliciach 

Neexistujúca modlitebňa zhromažďovala bobovských chasidov. Jej polohu je ťažké určiť. 

Bobow sztibel w Gorlicach