Bejt Hamidraš  (Dom zhromaždenia), Mlynská 13, Bardejov

Bejt Hamidraš  ̶  Dom zhromaždenia  ̶  slúžil predovšetkým na účely vzdelávania a aj ako dom modlitby (v širšom slova zmysle – synagóga). Tu sa židovskí chlapci a muži venovali štúdiu Tóry a iných modlitebných textov.

Objekt bol postavený v polovici alebo koncom 19. storočia, keď sa upravovala a renovovala Stará synagóga. Objekt je umiestnený za budovou synagógy smerom do dvora za veľkou synagógou, je súčasťou Židovského suburbia na ulici Mlynská, ktoré bolo centrom náboženského života židovskej komunity. Rozmery objektu sú 7m x 6m. Objekt obdĺžnikového tvaru s dvoma vchodmi a strednou chodbou, ktorá sprístupňuje ostatné priestory. Skladá sa z dvoch častí  ̶ prízemie určené iba pre mužov a galéria pre ženy so samostatným schodišťom.  Usporiadanie vnútorného priestoru naznačuje, že obsahuje prvky typické pre synagogálnu architektúru. Priestor na prízemí vo východnej časti budovy bol používaný ako modlitebná sála. V jej strede bola bima  ̶  vyvýšené pódium, z ktorého sa predčítavala Tóra.

Fasáda je pravidelne členená oknami s postrannými pilastrami. Na východnej fasáde je badateľné, že medzi šiestimi neogotickými oknami sa nachádza jedno zaslepené, za ktorým bola v minulosti umiestnená schránka s Tórou (hebr. áron ha-kodeš). Objekt je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Beit Hamidrasz (Dom Zgromadzenia), Młyńska 13, Bardejów

Beit Hamidrasz ̶ Dom Zgromadzenia ̶ służył przede wszystkim celom edukacyjnym, a także jako dom modlitwy (w szerszym znaczeniu tego słowa – synagoga). Tutaj żydowscy chłopcy i mężczyźni oddawali się studiowaniu Tory i innych tekstów modlitewnych.

Budynek powstał w połowie lub pod koniec XIX wieku, kiedy to przebudowywano i remontowano Starą Synagogę. Położony za budynkiem synagogi, zwrócony w stronę dziedzińca za Wielką Synagogą, budynek jest częścią Przedmieścia Żydowskiego przy ulicy Młyńskiej, które było centrum życia religijnego gminy żydowskiej. Wymiary budynku to 7m x 6m. Budynek ma kształt prostokąta z dwoma wejściami i centralnie położonym korytarzem, który umożliwia dostęp do pozostałych pomieszczeń. Składa się z dwóch części ̶ parteru przeznaczonego wyłącznie dla mężczyzn oraz galerii dla kobiet z oddzielną klatką schodową.  Rozplanowanie przestrzeni wewnętrznej sugeruje, że zawiera ona elementy typowe dla architektury synagogalnej. Parterowa przestrzeń we wschodniej części budynku służyła jako sala modlitewna. W jej centrum znajdowała się bima ̶ podwyższona platforma, z której odczytywano Torę.

Fasada jest regularnie podzielona oknami z bocznymi pilastrami. Na wschodniej fasadzie zwraca uwagę fakt, że wśród sześciu neogotyckich okien znajduje się jedno zaślepione, za którym w przeszłości umieszczano skrzynke z Torą (hebr. aron ha-kodesz). Budynek jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Bejt Hamidraš  (Dom zhromaždenia), Mlynská 13, Bardejov

1./ foto: Bejt Hamidraš, severný pohľad
zdroj: Archív PÚ SR
autor, rok: Jurík, 1978

2./ foto: Bejt Hamidraš, SZ pohľad
zdroj: Archív PÚ SR
autor, rok: M. Šarišský, 2001

3./ foto: Bejt Hamidraš, JZ pohľad
zdroj: Archív PÚ SR
autor, rok: M. Šarišský, 2001

4./ foto: Bejt Midraš, Mlynská 13, Bardejov
zdroj: archív KPÚ Prešov
rok: 1992

Bejt Midraš Mlynská 13, Bardejov